Ir al contenido principal

Entradas

An interesting detail in a HASCO standard part - Un detalle interesante en una pieza estandar de HASCO - Интересна подробност в един стандартен детайл на HASCO

Every one involved in tool making knows what is HASCO - de facto standard in standard parts for tool making. After many years of production a little change has introduced in  the  standard guide bush Z11.  Look at the picture in the HASCO online catalog.

Cada uno, involucrado en moldes, sabe que es HASCO - de facto estandar en piezas normalizadas para moldes. Despues de muchos años de produccion aparecio un pequeño cambio en el buje guia Z11. Abajo esta la pagina de catalogo online de HASCO.

Всеки един, който има отношение към инструментите за шприцване знае какво е HASCO - де факто стандарт в производството на стандартни части за инструмент. След дълги години производство в стандартната водеща втулка Z11 беше направена една малка промяна. Вижте страницата от онлайн каталога на HASCO.
What for is the little groove marked as Pos. 1? It is for a Seeger washer. Para que es la pequeña ranura, marcada como Pos. 1? Es para una arandela Seeger. За какво е жлебът, означен като Pos 1? Той е за  шай…
Entradas recientes

Percha - Hanger - Закачалка

Una cosa cotidiana nesecita un molde complejo - An everyday product needs a complex tool - Една всекидневна вещ изисква един сложен инструмент

Dale una atenciòn especial a la parte baja - Please, pay attention to the detail - Моля, обърнете внимание на детайла El molde saliò bastante grande - It was a really big tool - Инструмента стана доста голям
Lado de inyecciòn - Injection side - Неподвижната част от инструмента
Lado Expulsiòn - Ejection side - Подвижната част от инструмента
Lado Expulsiòn - molde cerrado - Ejection side - mold closed - Подвижната част - инструмента затворен
Lado Expulsiòn - molde abierto - Ejection side - mold open - Подвижната част - инструмента отворен
Enlace hacia el sitio del vendedor - Link to the site of the seller - Връзка към страницата на продавача
http://www.perchasfaaper.com.ar/productos.html

Rejilla_250-Front_Pannel_250-Решетка_250

Una rejilla de ventilacion, cubriendo area 248x248 
A ventillation Front Panel, covering area 248x248
 Решетка за вентилация, покриваща площ 248х248
Miren por favor las pequeñas contrasalidas en parte derecha de la pieza.
Please, pay attention to the small undercuts at the right side of the product.
Моля, обърнете внимание на малките зъбчета в десния край на детайла.

Para evitar marcas de entrada de material se hizo una colaca mixta - caliente y fria
To avoid birth marcs on the product a mixed runner - hot and cold - was used
За да се избягнат следи от входната точка на материала се използува смесена - гореща и студена леякова система.
Lado Expulsion en general
Ejection side overview
Общ изглед на подвижната половина на матрицата.
Lado Expulsion cerrado
Ejection side closed
Подвижната половина на матрицата затворена
Lado Expulsion -la pieza expulsada
Ejection side - the part ejected
Подвижната половина на матрицата - детайлът изхвърлен
Enlace hacia el sitio del fabricante
Link to the page of the…

Sifon-Sifon_Soda-Сифон

Red wine with soda water is a must in Argentina - Vino tinto con soda is algo infaltable en Argentina - Червено вино със сода - всекидневие в Аржентина.3 in 1 / 3 en 1 / 3 в 1

A complicated mold - 3 movements just by one hydraulic cylinder. Un molde complicado - 3 movemientos por un solo cilindro hidraulico.  Един сложен инструмент - 3 движения само с един хидравличен цилиндър.

The plastic part - La pieza plastica  -  Пластмасовият детайл
Half part - Pieza cortada - Детайлът, срязан наполовина
The closed mold - side B - El molde cerrado - lado expulsion - Подвижната  половина на инструмента - в момента на шприцване
Closed mold. Just the cinematic plate - front  view. - Molde cerrado. La placa engranajes, responsable para los 3 movemientos  - vista en planta. Инструмента затворен. Само Плочата със зъбните колела, която осигурява трите различни движения - поглед от към делителната равнина.

 The same plate, back view. La misma placa, vista atras. Същата плоча, поглед отзад.

The mold before the ejection - side B - El molde antes de expulsion - lado expulsion - Подвижната  половина на интструмента - в момента преди изхвърляне

 Mold open.. Just the cinematic plate - fro…

La_Cucharita - The coffee spoon - Лъжичката

La cucharita - The coffee spoon - Лъжичката
Es una cucharita para cafe submarino. Linea de cierre bien suave. Un solo expulsor.

This is a coffee spoon. Parting line  is a smooth spline. One only ejector pin.

Лъжичка за кафе във висока чаша. Делителната линия е доста гладък сплайн. Само един изхвърляч.
Car Mirror - Espejo para Auto - Огледало за кола

An intersesting mold - Car  Mirror (Left  + Right). Un molde interesante - Espejo para auto (Izquierdo y Derecho). Интересна матрица - огледало за кола - (ляво и дясно). 154mmx75mmx95mm. 78g ABS.

Not a small one. No tan chiquitito. Не е малка матрица. 246mmx446mm.